Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WESTERLINGE BV

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

– Westerlinge: Westerlinge B.V. en/of een aan Westerlinge B.V. gelieerde vennootschap / onderneming; 

– producten: door Westerlinge aangeboden, geleverde of verwerkte grond, bouwstoffen en/of andere zaken; 

– Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een aanbod met verwijzing naar deze algemene voorwaarden is gericht en/of met wie onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Westerlinge en op alle met Westerlinge gesloten overeenkomsten. Het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever, dan wel het doen van een bestelling bij Westerlinge door Opdrachtgever, geschiedt te allen tijde onder aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door Opdrachtgever. 1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Westerlinge schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. 

Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten 2.1 Alle aanbiedingen van Westerlinge zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 2.2 Eventuele onjuistheden in orderbevestigingen van Westerlinge dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de bevestiging door Opdrachtgever schriftelijk aan Westerlinge te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Westerlinge alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd. 

2.4 Westerlinge heeft te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. 

Artikel 3. Conformiteit 3.1 Alle opgaven door Westerlinge van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot de producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Westerlinge kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Opdrachtgever dient de overeenstemming met door Westerlinge opgegeven of met Westerlinge overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Westerlinge is steeds gerechtigd om tot 5% van de overeengekomen hoeveelheid meer of minder te leveren en de facturen dienovereenkomstig aan te passen. 

3.2 Indien de opdracht bestaat uit het (laten) afvoeren van producten en een product meer verontreiniging bevat dan voorzien, is de extra verontreiniging voor rekening en risico van Opdrachtgever. Westerlinge zal in dat geval in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde oplossing. De daaraan verbonden (extra) kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de extra kosten een prijsstijging van meer dan 25% van de overeengekomen prijs met zich meebrengen, heeft Opdrachtgever het recht binnen twee werkdagen nadat de prijsverhoging door Westerlinge schriftelijk is medegedeeld, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden voor zover de opdracht nog niet is uitgevoerd c.q. de producten nog niet zijn geleverd. 

Artikel 4. Gegevens en vrijwaring 4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Westerlinge verstrekte gegevens en informatie. Westerlinge is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door Westerlinge verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Westerlinge staan, heeft Westerlinge daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven In rekening te brengen bij Opdrachtgever. 4.2 Opdrachtgever zal Westerlinge alsmede medewerkers van Westerlinge vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Westerlinge daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 

Artikel 5. Prijzen 5.1 Door Westerlinge opgegeven of met Westerlinge overeengekomen prijzen zijn inclusief transportkosten en exclusief andere kosten, BTW en andere belastingen/heffingen, tenzij door Westerlinge uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Ter zake kan geen aftrek of korting worden toegepast tenzij anders schriftelijk overeenkomen. 

5.2 Indien Westerlinge nadere werkzaamheden en/of diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Westerlinge gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 5.3 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke offerte. Indien na de datum van overeenkomst maar voor aflevering één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden) is Westerlinge gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien Westerlinge de overeengekomen prijs met meer dan 25% verhoogt, heeft Opdrachtgever het recht binnen twee werkdagen nadat de prijsverhoging door Westerlinge schriftelijk is medegedeeld, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden voor zover de opdracht nog niet is uitgevoerd c.q. de producten nog niet zijn geleverd. Artikel 6. Levering 6.1 Uitsluitend wanneer een leveringstermijn in de door Westerlinge afgegeven schriftelijke orderbevestiging of offerte is vastgelegd, geldt deze. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Deze termijn te lopen vanaf de datum waarop het orderformulier door Westerlinge is opgemaakt en door Opdrachtgever is ondertekend. Overschrijding van levertijd verplicht Westerlinge niet tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Westerlinge niet binnen een door Opdrachtgever gestelde termijn die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Westerlinge is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Westerlinge benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Westerlinge benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 6.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Westerlinge ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De leveringstermijn wordt tevens verlengd met de periode gedurende welke Westerlinge verhinderd is door overmacht aan haar verplichtingen te voldoen. 

6.4 Opdrachtgever is verplicht de producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing. Wanneer Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Als aflevering geldt het aanbieden van de producten op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 10 lid 4 van onderhavige voorwaarden. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van Westerlinge komende omstandigheden, gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in. 

6.5 Indien Opdrachtgever de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Westerlinge zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen. Westerlinge heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens Opdrachtgever te allen tijde de bevoegdheid, ter keuze van Westerlinge, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 

Artikel 7. Uitvoering 7.1 Westerlinge is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd. 7.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de medewerkers van Westerlinge de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door de medewerkers van Westerlinge in redelijkheid gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. 

7.3 De opdracht wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien: – Opdrachtgever de werkzaamheden heeft goedgekeurd; – het werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen, waarbij geldt dat, indien Opdrachtgever een gedeelte van het werk in gebruik neemt dat gedeelte van de werkzaamheden als uitgevoerd/ opgeleverd wordt beschouwd; – Westerlinge schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen schriftelijk protesteert; – Opdrachtgever de werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. Artikel 10 van deze voorwaarden is onverminderd van toepassing. 7.4 Wijzigingen in de opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, indien: – de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; – producten sterker verontreinigd zijn dan voorzien; – van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken 7.5 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

Artikel 8. Advisering 8.1 Westerlinge zal overeenkomsten met betrekking tot advisering en/of begeleiding van Opdrachtgever naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Westerlinge kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 8.2 Door Westerlinge verstrekte berekeningen, aanbevelingen en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld omtrent kwaliteiten, werkwijzen, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend. 8.3 De door Westerlinge uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen. 8.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Westerlinge krijgt, indien en voor zover deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 8.5 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Westerlinge is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Westerlinge openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen. 

Artikel 9. Overmacht 9.1 Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Westerlinge bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de opdrachten voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar haar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen Opdrachtgever gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente. 9.2 Van overmacht aan zijde van Westerlinge is in ieder geval sprake, doch niet uitsluitend, indien Westerlinge na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, niet tijdige aflevering van benodigde grondstoffen en/of hulpmaterialen, alles zowel in het bedrijf van Westerlinge als bij derden, van wie Westerlinge de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige goederen, buiten de schuld of risico van Westerlinge ontstaan. 

9.3 Indien Westerlinge bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. 

Artikel 10. Garantie en reclame 10.1 Westerlinge staat in voor de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en geleverde producten in overeenstemming met hetgeen Opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordien in de door Westerlinge uitgevoerde werkzaamheden dan wel geleverde producten, dan zal Westerlinge de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Westerlinge. Afwijkingen met redelijke 

tolerantie geven aan Opdrachtgever geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht. 10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het door (personeel van) Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien of onoordeelkundig gebruik, sterkere verontreiniging van de grond dan voorzien, werkzaamheden door derden, door Westerlinge verstrekte adviezen, door Opdrachtgever aangeleverde zaken en door Westerlinge van derden betrokken zaken, voor zover deze derden geen garantie aan Westerlinge hebben verstrekt. 10.3 Opdrachtgever dient de werkzaamheden terstond na uitvoering en de geleverde producten terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren. 10.4 Reclames met betrekking tot gebreken die bij de in artikel 10.3 bedoelde inspectie ontdekt worden of hadden moeten worden ontdekt dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Westerlinge te worden gemeld. Reclames met betrekking tot gebreken die bij de inspectie als bedoeld in artikel 10.3 niet ontdekt zijn of behoorden te worden ontdekt dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Westerlinge te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Westerlinge. Daarnaast dienen alle tekortkomingen bij Westerlinge schriftelijk te worden gemeld binnen vijf werkdagen na aflevering. De melding van een tekortkoming geeft Opdrachtgever geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting. Eventuele rechtsvorderingen van Opdrachtgever dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt. Indien een gebrek niet conform het vorenstaande bij Westerlinge is gemeld, kan Opdrachtgever op de tekortkoming geen beroep meer doen. 

10.5 Indien Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht Westerlinge In de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Westerlinge te houden en Westerlinge in de gelegenheid te stellen de producten te onderzoeken, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. De producten dienen duidelijk herkenbaar en afgezonderd opgeslagen te worden. 10.6 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten. 10.7 Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Westerlinge niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 10.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op. 10.9 Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen. 10.10 Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van Westerlinge binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Westerlinge mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd. 

Artikel 11. Vergunningen 11.1 Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn / verplicht zijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 11.2 Opdrachtgever vrijwaart Westerlinge alsmede medewerkers van Westerlinge voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig verkrijgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere toestemmingen. 

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Westerlinge, alsmede medewerkers van Westerlinge volledig voor alle boetes die Westerlinge opgelegd krijgt als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen zoals genoemd in artikel 11 lid 1, alsmede voor de schade ten gevolge van deze boeteoplegging. De partij die een boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) ontvangt, stuurt (een kopie van) deze boeteaanzegging en het definitieve Boetebesluit per omgaande na ontvangst ervan en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar naar de andere partij. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de volledige boetes aan Westerlinge, waarbij een beroep op verrekening en/of opschorting uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Artikel 12. Betaling 12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Westerlinge te geschieden 

binnen 30 dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op Westerlinge te verrekenen of zijn verplichtingen op te schorten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.2 Westerlinge heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien Opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Westerlinge gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding en onverminderd het recht van Westerlinge op volledige schadevergoeding. 

12.3 Westerlinge is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren. 12.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente vergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van volledige betaling. 12.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Westerlinge op vergoeding van overige schade. 

12.6 Westerlinge is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Westerlinge schuldig is/zijn 12.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden Westerlinge hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 12.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 13. Annulering en schadeloosstelling 13.1 Annuleren van een opdracht is alleen mogelijk indien Westerlinge daar schriftelijk mee akkoord gaat en tegen de door Westerlinge per geval vast te stellen voorwaarden, waaronder vergoeding wegens winstderving. Indien Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Westerlinge alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Westerlinge en de winstderving door Westerlinge, te vermeerderen met BTW, aan Westerlinge te vergoeden. 13.2. Opdrachtgever is verplicht Westerlinge te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht, 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 14.1. Westerlinge is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, ongeacht of deze schade zijn grondslag vindt in een tekortkoming, een onrechtmatige daad of andere rechtsgrond. Onder schade wordt tevens begrepen (niet limitatief): gevolgschade (bedrijf- en/of stagnatieschade), persoon- en/of zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook. 

14.2. Westerlinge is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van overmacht. 

14.3. In geen geval draagt Westerlinge aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede zal zijn begrepen gederfde winst en omzet, in- en uitbouwkosten, verlies aan goodwill, gemiste besparingen, schadevergoedingen (inclusief boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade. 

14.4. Westerlinge is niet aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van overschrijding van een aangegeven leveringstermijn, door welke oorzaak ook. 

14.5. Voor onjuistheden in de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, waaronder begrepen tekeningen en berekeningen, dan wel de gevolgen daarvan is Westerlinge nimmer aansprakelijk. 

14.6. Het recht van Opdrachtgever om zich te beroepen op een tekortkoming van de producten komt te vervallen indien: 

a. de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel niet conform de gebruiksinstructies of anderszins onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld; en/of 

b. de producten langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden. 

14.7. Voor zover een beroep op lid 1 t/m 6 van onderhavig artikel Westerlinge rechtens niet toekomt, is de aansprakelijkheid van Westerlinge beperkt tot: 

(a) het bedrag dat de verzekeraar van Westerlinge dienaangaande uitkeert vermeerderd met Westerlinges eigen risico onder de betreffende verzekeringspolis of 

(b) bij gebreke van enige uitkering door de verzekeraar, 50% van het factuurbedrag. 

De aansprakelijkheid van Westerlinge voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 20.000,00. 

14.8. Een beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen van onderhavig artikel komt mede toe aan door de 

Westerlinge ingeschakelde werknemers, directeuren, vertegenwoordigers en hulppersonen. 

14.9. Opdrachtgever vrijwaart Westerlinge tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, alsmede tegen alle in verband daarmee door Westerlinge te maken en gemaakte kosten en te lijden en geleden schade, welke direct of indirect voortvloeien uit of samenhangen met door Westerlinge aan Opdrachtgever verkochte, geleverde of te leveren producten en/of diensten, inclusief eventuele werkzaamheden of adviezen. 14.10 Westerlinge is niet aansprakelijk voor aanspraken, sancties en/of schade wegens (beweerde) overtredingen van milieu- en/of andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Westerlinge tegen iedere aanspraak van derden terzake, evenals tegen de daaruit voor Westerlinge voortvloeiende kosten. 14.11 Westerlinge is nimmer aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. 14.12 Indien Westerlinge op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschorting- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Westerlinge niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Westerlinge. 14.13 Iedere vordering jegens Westerlinge, tenzij deze door Westerlinge is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

Artikel 15. Vertegenwoordiging 15.1 Indiende Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Westerlinge aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever. 

Artikel 16. Slotbepalingen 16.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Westerlinge en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 16.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten, evenals als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

16.3 Alle geschillen in verband met de overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, behoudens dat Westerlinge bevoegd blijft om een geschil voor te leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn geweest. 

16.4 Op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. 

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar meer informatie, twijfel dan niet en stuur ons een mail!

Theo Witjes

witjes@westerlinge.nl
+31652502622

Freek Witjes
freekwitjes@westerlinge.nl
+31653880011

Luke Vervloet
vervloet@westerlinge.nl
+31651036993

 

Copyright 2023 Westerlinge | Alle rechten voorbehouden | Westerlinge ©